AVG VERKLARING BC RAALTE 90

 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht de vereniging om gegevens te beschermen van leden, vrijwilligers en alle andere personen waarvan ze persoonsgegevens verwerkt. Het beleid van de vereniging is erop gericht de privacy van leden te borgen. Met behulp van informatie op internet, nieuwsbrieven van de KNBB en de informatievond van de gemeente Raalte heeft BC Raalte 90 kennis over de materie betreffende de AVG vergaard. We hebben de inspanningen verricht zoals die voortvloeien uit de AVG. We verklaren naar eer en geweten aan de wet te willen voldoen.

 

Vastgesteld  door bestuur van Biljartcentrum BC Raalte90

 

Raalte, 25 mei  2018

 

Namens het bestuur, 

 

Theo Icking, secretaris                                       

  

PRIVACY VERKLARING BC RAALTE 90

§  We ontvangen persoonsgegevens bij de aanmelding van leden. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over een lid zeggen.

§  Alles wat met de persoonsgegevens kan worden gedaan, noemen we verwerken. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van  gegevens. Enkel de gegevens die bij aanmelding als lid van BC Raalte op het aanmeldingsformulier zijn ingevuld kunnen we verwerken.

§  We gebruiken deze gegevens:

§  om de overeenkomst tot lid van de vereniging op te stellen

§  om contact met een lid op te nemen.

§  om contributie te innen (bij voorkeur via automatische incasso).

§  E-mails te versturen

§  bij het organiseren van toernooien

§  We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid, Burger Service Nummer, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Zijn bij aanmelding of daarna bijzondere persoonsgegevens gemeld, dan zullen we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan.

§  Binnen BC Raalte 90 hebben alleen personen toegang tot persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben hier ook voor getekend.

§  We gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben, dan vragen we altijd om toestemming. Die toestemming kan ook altijd weer worden ingetrokken. Men kan hiervoor contact opnemen met de secretaris.

§  Plaatsen van foto’s op de site of elders kan als we de toestemming hebben van allen die herkenbaar op de foto staan. Dit geldt niet als foto’s gemaakt zijn in de openbare ruimte.

§  Met deze Privacy Verklaring informeren we leden over hun rechten, zoals:

o   Recht op informatie

o   Recht op inzage en rectificatie

Een lid heeft recht op inzage in de gegevens die we hebben verwerkt. Zijn persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunnen de gegevens worden gewijzigd of aangevuld (rectificatie).

o   Recht op wissen van gegevens als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens.

o   Recht op beperking als u wilt dat we minder gegevens van u verwerken.

§  Heeft iemand een vraag of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door BC Raalte 90 dan kan men zich wenden tot de secretaris of de Autoriteit Persoonsgegevens.

§  Als we deze Privacy Verklaring wijzigen, houden we de leden daar van op de hoogte.

§  We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Ons beleid is dat we gegevens na beëindiging van het lidmaatschap verwijderen.

 

DE LEDENADMINISTRATIE

In onze administratie zijn de volgende gegevens vastgelegd:

Overeenkomst                 Het aanmeldingsformulier op papier of afdruk van aanmelding via de website (zie bijlage 1)

Persoonsgegevens         Achternaam, voorletters, roepnaam, geboortedatum en -plaats, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres (zie bijlage 1)

Toegang tot gegevens  Bestuursleden ,webmaster, toernooi- en competitieleiders.

We gebruiken  de ledenadministratie voor;  Contributieheffing, informatieverstrekking, organiseren en /of deelname aan in- en externe toernooien,lidmaatschap KNBB en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Bewaartermijn                 Na beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens verwijderd.

 

Website www.bcraalte90.nl           

Persoonsgegevens   Bestuursleden en aanmeldingsformulier

Verwerkingen          Informatie deelnemers competitie, planning en nieuws

Verwerking door      Competitieleiders, penningmeester en webmaster

Bewaartermijn         Gedurende de periode dat zaken actueel zijn

                                 Historie voor onbeperkte duur.

 

De vereniging verklaart

·         Dat wij onze privacyverklaring op papier en op de website vermelden .

·         Dat we nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden, extern bedrijf of instelling

·         Dat het de rechten van leden respecteert.

·         Dat een lid dat niet tevreden is over de wijze waarop BC 90 met gegevens omgaat, een klacht kan indienen bij het bestuur. Wordt de klacht   niet naar tevredenheid afgehandeld dan kan het lid een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

·         Dat we nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

·         Dat persoonsgegevens van een lid dat ook lid is van de biljartbond, na toestemming van betrokkene aan de KNBB worden doorgegeven

·         Dat wij alle persoonsgegevens verwijderen als de overeenkomst op grond waarvan ze zijn verkregen verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

 

 

Beveiligingsmaatregelen

·         Computers en software van de gebruikers zijn beveiligd.

·         Bestuursleden hebben geheimhoudingsplicht over persoonsgegevens en zaken die binnen een vergadering aan de orde worden gesteld en tekenen daar ook voor.

·         De persoonsgegevens zijn opgeslagen bij de secretaris.

·         Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

 

 

Verklaard namens het bestuur van Biljartcentrum BC Raalte90

 

Raalte, 25 mei  2018

 

 

Namens het bestuur,

 

 

 

 

Theo Icking, secretaris